Project Description

Fara w Gubinie

Miejsce pamięci i nadzieja dla europejskiego miasta Guben/Gubin

Dzień Europy gondola #2

Jednym z najcenniejszych zabytków architektury jest kościół farny w Gubinie, który od 1945 r. pozostaje ruiną. Jest to jeden z niewielu zachowanych średniowiecznych budynków z dawnego obszaru ufortyfikowanego starego miasta w Guben. Pomysł odbudowy kościoła jako polsko-niemieckiego centrum spotkań zrodził się w 2005 r. z inicjatywy mieszkańców Guben i Gubina, przy wsparciu obu administracji miejskich i kościołów. Dokładnie 60 lat po zakończeniu II wojny światowej powstała polska fundacja Fara Gubińska – polsko-niemieckie centrum spotkań w Gubinie oraz, jako partner niemiecki, “Förderverein zum Wiederaufbau der Stadt- und Hauptkirche in Gubin” e.V..

Niemieckie stowarzyszenie i polska fundacja z miast Guben i Gubin mają nadzieję na ciągły, wspólny rozwój poprzez odbudowę miasta i kościoła farnego oraz pragną, aby mieszkańcy obu miast uczestniczyli w realizacji odbudowy poprzez dobrowolne świadczenia i datki. Szczególnie ważne jest pozyskanie młodych ludzi z obu miast, którzy będą żyli międzynarodowym porozumieniem i przyszłością. Widzą oni w tym zadaniu potencjał dla żyjących tu ludzi, aby wzięli los w swoje ręce i są przekonani, że kościół farny stanie się miejscem spotkań, z którego będą wybrzmiewać sygnały humanitarne, społeczne, kulturalne i ekonomiczne.

Stowarzyszenie ma wyłącznie i bezpośrednio cele niezarobkowe, realizowane poprzez:

 • wydarzenia naukowe, np. konferencje, spotkania, warsztaty
 • wydarzenia ekumeniczne
 • koncerty muzyki świeckiej, sakralnej i współczesnej
 • wsparcie odbudowy dawnego kościoła farnego
 • seminaria, warsztaty poświęcone wynikom badań epigraficznych, antropologicznych, archeologicznych i geologicznych oraz ochrony zabytków
 • oferty edukacyjne poprzez wspólną pracę nad projektami promującymi tolerancję kultur w regionie przygranicznym, np. poprzez festiwale, spotkania itp.
 • prowadzenie centrum informacyjnego w celu przekazywania informacji na tematy historyczne i religijne poprzez odczyty książek, wystawy, zajęcia praktyczne.

Do tej pory na drodze do odbudowy osiągnięto następujące kamienie milowe:

 • prace budowlane mające na celu zabezpieczenie i ustabilizowanie terenu oraz konstrukcji nawy głównej
 • udostępnienie i wykorzystanie wieży kościoła
 • instalacja kopuły wieży i wiatrowskazu
 • opracowanie koncepcji wykorzystania
 • rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego i złożenie dokumentacji na przebudowę